Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  27.04.2015р. зміна складу посадових осіб емітента


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Шишков Станiслав Євгенiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

23.04.2015

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова Бiржа "Перспектива"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01004, м. Київ, вул. Льва Толстого, 9А

4. Код за ЄДРПОУ

33718227

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 500-18-92 (044) 500-18-92

6. Електронна поштова адреса

se_perspektiva@fbp.com.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2015

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№79 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

27.04.2015

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

fb_perspektiva.proemitent.info

в мережі Інтернет

27.04.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

22.04.2015

припинено повноваження

Член (Голова) Бiржової Ради

Мiлюшко Едуард Iванович

АЕ №010013
22.05.1996 Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова Бiржа «Перспектива» (далi- Товариство) вiд 22.04.2015р. прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз поданням членом Бiржової ради Товариства Лiтвiн Свiтланою Петрiвною зави про дострокове припинення її повноважень, припинити повноваження Бiржової ради у попередньому складi: Член (Голова) Бiржової Ради Мiлюшко Едуард Iванович (паспорт АЕ № 010013 виданий 22.05.1996р. Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi), з моменту першого обрання перебував на посадi з 04.08.2009р. (6р. 6м.) Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

22.04.2015

припинено повноваження

Член Наглядової Ради

Лiтвiн Свiтлана Петрiвна

АЕ 895551
21.11.1997 Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова Бiржа «Перспектива» (далi- Товариство) вiд 22.04.2015р. прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз поданням членом Бiржової ради Товариства Лiтвiн Свiтланою Петрiвною зави про дострокове припинення її повноважень, припинити повноваження Бiржової ради у попередньому складi: Член Бiржової ради Лiтвiн Свiтлана Петрiвна (АЕ№895551, виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 21.11.1997р.), перебувала на посадi 1 рiк, Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

22.04.2015

припинено повноваження

Член Наглядової Ради

Шевчук Костянтин Дмитрович

МН №046049
25.04.2001 Лозiвський МРВ УМВСУкраїни в Харкiвськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова Бiржа «Перспектива» (далi- Товариство) вiд 22.04.2015р. прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз поданням членом Бiржової ради Товариства Лiтвiн Свiтланою Петрiвною зави про дострокове припинення її повноважень, припинити повноваження Бiржової ради у попередньому складi: Член Бiржової ради Шевчук Костянтин Дмитрович (паспорт МН № 046049 виданий 25.04.2001р. Лозiвським МРВ УМВС України в Харкiвськiй областi), з моменту першого обрання перебував на посадi з 29.01.2008р. (7 р. 3 м) Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

22.04.2015

обрано

Голова Бiржової ради

Мiлюшко Едуард Iванович

АЕ №010013
22.05.1996 Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова Бiржа «Перспектива» (далi- Товариство) вiд 22.04.2015р. прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на три роки Бiржову Раду Товариства в новому складi у кiлькостi 3 осiб Голова Бiржової Ради Мiлюшко Едуард Iванович (паспорт АЕ № 010013 виданий 22.05.1996р. Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi), протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади Голови Бiржової Ради ПАТ «ФБ» Перспектива». Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

22.04.2015

обрано

Член Бiржової Ради

Шевчук Костянтин Дмитрович

МН №046049
25.04.2001 Лозiвським МРВ УМВС України в Харькiвськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова Бiржа «Перспектива» (далi- Товариство) вiд 22.04.2015р. прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на три роки Бiржову Раду Товариства в новому складi у кiлькостi 3 осiб Член Бiржової Ради Шевчук Костянтин Дмитрович (паспорт МН № 046049 виданий 25.04.2001р. Лозiвським МРВ УМВС України в Харкiвськiй областi), протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду директора ТОВ «ФК «Куб». Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

22.04.2015

обрано

Член Бiржової Ради

Чернобровська Каролiна Миколаївна

АЕ №020341
16.01.1996 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова Бiржа «Перспектива» (далi- Товариство) вiд 22.04.2015р. прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на три роки Бiржову Раду Товариства в новому складi у кiлькостi 3 осiб Член Бiржової Ради Чернобровська Каролiна Миколаївна (АЕ№020341, виданий Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 16.01.1996р.), протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади головного бухгалтера ПАТ «ФК «СКТ», бухгалтера-експерта ТОВ «ЮС». Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

 

ProEmitent.INFO